ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

 

Bedankt voor je interesse in onze vakantiewoning. De primaire doelgroepen van de vakantiewoning zijn een groep vrienden of families die graag in een aangename omgeving en warme sfeer, tijd met elkaar willen doorbrengen. Fuiven en/of vrijgezellenfeesten zijn niet toegelaten. De hele woning is rookvrij en huisdieren kunnen we niet toelaten. Bij reservering stem je met het huisreglement en de algemene huurvoorwaarden. Hieronder vind je onze volledige huur- en boekingsvoorwaarden:

 

Algemene boekingsvoorwaarden

Bij het boeken van de vakantiewoning, verklaar je je akkoord met de huurvoorwaarden zoals beschreven in dit document. Neem ze daarom zorgvuldig door alvorens te boeken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de “Chalet Mésange” die zich bevindt te Rue des Mésanges 23, 6997 Erezée, België, hierna “vakantiewoning” genoemd. Enkel indien de verhuurder voorafgaandelijk en schriftelijk instemt met afwijkende voorwaarden, kan er van deze algemene voorwaarden worden afgeweken. Deze wijzigingen worden dan vermeld op de boekingsbevestiging die per e-mail gestuurd wordt. De huurder kan dus in geen enkel geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

 

Boeken

Alle boekingen verlopen via onze website: www.chaletmesange.be. Deze manier van boeken is bindend. Met het vastleggen van een boekingsopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht. Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking.

 

Boekingsopdracht en betalingen

Elke boekingsaanvraag wordt door de verhuurder binnen de 3 dagen behandeld. De verhuurder heeft het recht een boeking te weigeren bij sterke vermoedens dat deze niet past binnen de algemene huurvoorwaarden. Na bevestigen van de boeking door middel van een e-mail, dient er een aanbetaling te gebeuren ten belope van 50% van de huurprijs, en dit binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bevestiging. Het resterende bedrag van de huurprijs samen met een waarborg van 300 euro, dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode ontvangen te zijn door de verhuurder. Bij een boeking binnen de 4 weken voor de aanvang van de huurperiode dient de totale huur en de waarborg van 300 euro betaald te worden. Bij niet of laattijdige betaling van de aanbetaling en/of het saldo van de huurprijs en waarborg is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren conform de annuleringsvoorwaarden beschreven in de sectie “annulering door verhuurder”. De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.

 

Huurprijs

De huurprijs van de vakantiewoning staat beschreven op de website en wordt vastgelegd in de huurovereenkomst.

In de huurprijs is “normaal” verbruik van water, pellets en elektriciteit opgenomen. Indien er een opzettelijk en/of excessief verbruik wordt vastgesteld (niet limitatieve lijst van voorbeelden: opladen van elektrische auto(’s), zwembad verwarmen tot meer dan 30°C, ramen en deuren wagenwijd open met verwarming op,..)  wordt het surplus afgerekend als volgt: voor de elektriciteitskosten wordt de prijs van de huidige energieleverancier gebruikt geldig tijdens de huurperiode, voor het waterverbruik wordt eveneens het tarief van de huidige leverancier genomen.

 

Annuleren

Je kan een boeking zonder kosten annuleren binnen de 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum. Dit dient per e-mail te gebeuren (info@chaletmesange.be). Deze bedenktijd geldt niet voor boekingen binnen de 4 weken voor aanvang van de huurperiode. Bij annulering na deze 5 dagen of boekingen binnen de 4 weken voor de huurperiode, zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van kracht.

Annulering door de huurder

Annuleringen dienen per e-mail naar info@chaletmesange.be te worden doorgegeven. Na ontvangst van de annulering, stuurt de verhuurder een bevestiging van de annulering per e-mail. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode, bedragen de annuleringskosten 50% van de huurprijs. Bij annulering van de boeking minder dan 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode, wordt de volledige huurprijs ingehouden als annuleringskost.

 

Annulering door de verhuurder

Indien omstandigheden of overmacht de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag.

 

Privacy & GDPR

In lijn met de geldende regelgeving met betrekking tot de privacy en GDPR, zal de verhuurder je persoonlijke gegevens verwerken. In geen geval worden persoonlijke data doorgegeven en/of verkocht aan derden. Bij het boeken, stemt de (hoofd)boeker ermee in dat we zijn persoonlijke data mogen verzamelen en hem in de toekomst mogen contacteren met het oog op een toekomstige boeking van de vakantiewoning.

Op eenvoudig verzoek kan je jouw persoonlijke gegevens laten aanpassen of verwijderen. Dit kan via mail naar info@chaletmesange.be.

 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de huurder

Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de verhuurder.

Het huisreglement, dat in de vakantiewoning aanwezig is, is een onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dient daarom strikt te worden nageleefd. Enkele belangrijke punten hieruit, doch niet volledige lijst:

 

·         De huurder dient ervoor te zorgen dat er geen lawaaioverlast veroorzaakt wordt aan de omwonenden. Bij inbreuk worden alle personen zonder waarschuwing vooraf en zonder teruggave van huurgelden uit de vakantiewoning verwijderd.

·         Niets van meubilair mag worden verplaatst.

·         Het is enkel toegestaan om vuur te maken in de aanwezige vuurschaal/barbecue in de tuin.

·         Organiseren van vrijgezellenfeesten en/of drankpartijen in de vakantiewoning is niet toegelaten. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken en alle gasten verwijderd. Dit zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.

·         In de woning geldt een niet-rokenbeleid. Buiten de vakantiewoning is roken toegestaan, doch

·         de huurder dient te allen tijde alle sigarettenpeuken te verwijderen ten laatste bij het verlaten van de vakantiewoning.

·         Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

De huurder is verplicht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering). De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij je verzekeringsagent.

 

Aansprakelijkheid van de verhuurder

De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning (dit zowel binnen als buiten). De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan. Het kan gebeuren dat er in de buurt van de vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Wij kunnen voor eventuele geluidshinder geen verantwoordelijkheid aanvaarden. De verhuurder is niet ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van je boeking, alsook in de vakantiewoning, staat een lijst met contactpersonen en hun telefoonnummer. Indien nodig kan men altijd een van deze verantwoordelijken contacteren.

 

Defecten

Indien tijdens de huurperiode een defect optreedt aan de vakantiewoning, zal de verhuurder trachten dit in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te verhelpen. Defecten geven echter geen aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding of teruggave van huurgelden.

De verhuurder tracht steeds de woning in perfecte staat aan te bieden aan de huurders; indien onverhoopt één of meerdere defecten aanwezig zijn bij de start van de huurperiode, geeft dit geen aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding of teruggave van huurgelden.

 

Geschillen

Het Belgisch recht is toepasselijk op de huurovereenkomst. Eventuele geschillen welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Marche-en-Famenne, zijnde de ligging van de vakantiewoning.

 

Maximaal aantal personen/Extra personen

In de huisbeschrijving op de website staat het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur. Kinderen jonger dan 1 jaar worden niet meegeteld doch dient wel op voorhand te worden vermeld. Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is de vakantiewoning niet meer in orde met het reglement van het Waals gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering. Indien er buiten medeweten van de verhuurder extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg. Onderverhuren is niet toegestaan.

 

Aankomst en vertrek

Gelieve de aankomst- en vertrekuren strikt te respecteren. Om een nette vakantiewoning te kunnen garanderen moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten. Indien je aankomstuur afwijkt, vragen wij om ons tijdig te verwittigen. Voor afwijkende vertrektijden, kan je eveneens met ons contact opnemen om de mogelijkheden te bekijken.

 

Aankomsttijden:

Week: vrijdag vanaf 16u

Weekend: vrijdag vanaf 16u

Midweek: maandag vanaf 16u

 

Vertrektijden

Week: vrijdag om 10u

Weekend: maandag om 10u

Midweek: vrijdag om 10u

 

Huisvuil

Vuilnis sorteren we in de voorziene afvalzakken/bakken.

·         Restafval -> in de grijze huisvuilzakken van de gemeente Erezée. Bij vertrek deponeren in de voorziene bak vooraan de woning.

·         PMD (plastic, metaal, drankkartons ) -> in de blauwe PMD-zakken van de gemeente Erezée. Bij vertrek deponeren in de voorziene bak vooraan de woning.

·         Glas in de voorziene bakken -> bij vertrek alle glas deponeren in de lokale glasbol.

 

Het einde van het verblijf / eindschoonmaak

De verhuurder hecht een groot belang aan de netheid van de woning. Het wordt ten zeerste geapprecieerd als beschadigingen gemeld worden aan de verhuurder. Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning opruimen -> alles terug op zijn plaats zetten, het aanrecht opruimen en de schone vaat in de kast zetten en de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achterlaten. De ‘normale’ eindschoonmaak is verplicht en op voorhand door u afgerekend. U begrijpt echter zeker dat wij vragen om daarom het huisreglement na te leven. Daarom zien wij ons verplicht om extra kosten aan te rekenen indien het volgende niet in orde zou zijn:

 

·         Vaatwasser ledigen € 15,-

·         Koelkasten of diepvries ledigen en reinigen €25,-

·         Extra opruimen vuilnis volgens huisreglement (foute sortering) € 15,-/uur

·         Tuin en terras opruimen € 15,-/uur

·         Schoonmaken ovens, keukenmateriaal, servies,… € 15,-/uur

·         Schade en tekorten van de inventaris volgens factuur aankoop.

 

Waarborg

De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar (via e-mail naar info@chaletmesange.be of telefonisch naar 0486/93.76.08 of 0497/08.18.69) of zijn vertegenwoordiger ter plaatse. Ongelukjes kunnen zich voordoen, maar onmiddellijke herstelling voorkomt ergere schade. De huurder is verantwoordelijk voor de vakantiewoning en haar inhoud, en wordt verwacht deze te gebruiken met de gepaste zorg. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste twee weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.

 

Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar of de verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden. Bij een ongeluk of bij een betwisting kan u best communiceren met de verantwoordelijke en/of de eigenaar.

 Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.